PAGE TOP

絵文字対応表|vodafone

メールの件名・本文に差込コードを記載すると、実際の受信メールに対応した絵文字を表示させることが出来ます

NO 絵文字 差込コード
1 1 __O!__
2 __O"__
3 3 __O#__
4 4 __O$__
5 __O%__
6 6 __O&__
7 __O'__
8 __O(__
9 __O)__
10 __O*__
11 11 __O+__
12 12 __O,__
13 13 __O-__
14 14 __O.__
15 15 __O/__
16 16 __O0__
17 17 __O1__
18 18 __O2__
19 19 __O3__
20 20 __O4__
21 21 __O5__
22 22 __O6__
23 23 __O7__
24 24 __O8__
25 25 __O9__
26 26 __O:__
27 27 __O;__
28 28 __O<__
29 29 __O=__
30 30 __O>__
31 31 __O?__
32 32 __O@__
33 33 __OA__
34 34 __OB__
35 35 __OC__
36 36 __OD__
37 37 __OE__
38 38 __OF__
39 39 __OG__
40 40 __OH__
41 41 __OI__
42 42 __OJ__
43 43 __OK__
44 44 __OL__
45 45 __OM__
46 46 __ON__
47 47 __OO__
48 48 __OP__
49 49 __OQ__
50 50 __OR__
51 51 __OS__
52 52 __OT__
53 53 __OU__
54 54 __OV__
55 55 __OW__
56 56 __OX__
57 57 __OY__
58 58 __OZ__
59 59 __O[__
60 60 __O\__
61 61 __O]__
62 62 __O^__
63 63 __O___
64 64 __O`__
65 65 __Oa__
66 66 __Ob__
67 67 __Oc__
68 68 __Od__
69 69 __Oe__
70 70 __Of__
71 71 __Og__
72 72 __Oh__
73 73 __Oi__
74 74 __Oj__
75 75 __Ok__
76 76 __Ol__
77 76 __Om__
78 __P!__
79 __P"__
80 __P#__
81 __P$__
82 __P%__
83 __P&__
84 __P'__
85 __P(__
86 __P)__
87 __P*__
88 __P+__
89 __P,__
90 __P-__
91 __P.__
92 __P/__
93 __P0__
94 __P1__
95 __P2__
96 __P3__
97 __P4__
98 __P5__
99 __P6__
100 __P7__
101 __P8__
102 __P9__
103 __P:__
104 __P;__
105 __P<__
NO 絵文字 差込コード
106 __P=__
107 __P>__
108 __P?__
109 __P@__
110 __PA__
111 __PB__
112 __PC__
113 __PD__
114 __PE__
115 __PF__
116 __PG__
117 __PH__
118 __PI__
119 __PJ__
120 __PK__
121 __PL__
122 __PM__
123 __PN__
124 __PO__
125 __PP__
126 __PQ__
127 __PR__
128 __PS__
129 __PT__
130 __PU__
131 __PV__
132 __PW__
133 __PX__
134 __PY__
135 __PZ__
136 39 __P[__
137 40 __P\__
138 41 __P]__
139 42 __P^__
140 43 __P___
141 44 __P`__
142 45 __Pa__
143 46 __Pb__
144 47 __Pc__
145 48 __Pd__
146 49 __Pe__
147 50 __Pf__
148 51 __Pg__
149 52 __Ph__
150 53 __Pi__
151 54 __Pj__
152 55 __Pk__
153 56 __Pl__
154 57 __Q!__
155 58 __Q"__
156 59 __Q#__
157 60 __Q$__
158 61 __Q%__
159 62 __Q&__
160 63 __Q'__
161 64 __Q(__
162 65 __Q)__
163 66 __Q*__
164 67 __Q+__
165 68 __Q,__
166 69 __Q-__
167 70 __Q.__
168 71 __Q/__
169 72 __Q0__
170 73 __Q1__
171 74 __Q2__
172 75 __Q3__
173 76 __Q4__
174 __Q5__
175 __Q6__
176 __Q7__
177 __Q8__
178 __Q9__
179 __Q:__
180 __Q;__
181 __Q<__
182 __Q=__
183 __Q>__
184 __Q?__
185 __Q@__
186 __QA__
187 __QB__
188 __QC__
189 __QD__
190 __QE__
191 __QF__
192 __QG__
193 __QH__
194 __QI__
195 __QJ__
196 __QK__
197 __QL__
198 __QM__
199 __QN__
200 __QO__
201 __QP__
202 __QQ__
203 __QR__
204 __QS__
205 __QT__
206 __QU__
207 __QV__
208 __QW__
209 __QX__
210 __QY__